VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti K-EVENTS s.r.o.

se sídlem Ve Smečkách 32/597, Praha 1

identifikační číslo: 282 547 83

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135644

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti K-EVENTS s.r.o., IČ 282 547 83, se sídlem Ve Smečkách 32/597, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135644 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese kabaret.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím neupravené těmito podmínkami či kupní smlouvou se řídi ustanoveními z. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v případě kupujícího spotřebitele částí čtvrtou, dílem 4 občanského zákoníku (Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem), a dále zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992Sb., popř. dalšími předpisy upravující vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

 3. Tyto obchodní podmínky upravují dále práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese kabaret.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží (i bez registrace) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 300dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vztahujících se ke zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky anebo států EU.

 3. Kupující může objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. V objednávce je kupující povinen uvést údaje nezbytné k úspěšnému splnění objednávky, zejména ty, které jsou součástí objednávkového formuláře dle odst. 3.4 tohoto článku.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 5. first name and surname of the buyer, a delivery address and a valid email address,
 6. jménu a příjmení kupujícího, doručovací adresu, platnou emailovou adresu,

 7. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 8. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení nebo vyzvednutí objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 10. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci.
 11. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 31 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 2920 a násl. o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).
 12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Na webových stránkách prodávajícího jsou uvedeny vždy aktuální ceny za zboží. Prodávající aktualizuje ceny zboží každý den. Ceny jsou platné v době objednávky. Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH; dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č., vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 5. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
 6. bezhotovostně platební kartou MasterCard a Visa;
 7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 8. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, avšak dříve než je zboží dáno k přepravě do místa dodání určeného kupujícím.
 9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat
 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Lhůta pro odstoupení je dodržena, je-li odstoupení odesláno před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 2. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 3. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu, včetně veškerého příslušenství, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Zboží je nutné odeslat zpět na adresu___________nebo jej předat na adrese_________vždy každý pracovní den od ___do _____

 6. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno porušením jeho povinností či jeho jednáním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu spotřebiteli nárok na zaplacení snížené hodnoty zboží. Nárok na náhradu snížené hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 8. Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

 9. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy pro kupujícího spotřebitele je dostupný zde. Použití vzorového formuláře není povinností kupujícího spotřebitele.

 10. Kupující spotřebitel je oprávněn elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Pokud kupující spotřebitel využije této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

 11. Zjistí-li prodávající, že jím nabízené zboží, ohledně kterého byla již uzavřena kupní smlouva, nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

 12. Kupní smlouvu je možné ukončit též dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, ale pouze za předpokladu, že zboží bude vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu včetně veškerého příslušenství.

 13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě či objednávce stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Zboží je možné dodat kupujícímu jedním z následujících způsobů (všechny způsoby přepravy uvedené níže jsou realizovány v pracovní den):

 3. zboží bude dodáno prostřednictvím služby PPL nebo jiným poskytovatelem přepravy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno do 24hodin od objednání zboží za současné podmínky úhrady kupní cen, je-li dle těchto podmínek kupující povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží s ohledem na způsob úhrady kupní ceny. Cena poštovného a balného každé jedné objednávky je při zasílání po ČR 100,-Kč, po SR 130,-Kč a v rámci států EU 200,-Kč, mimo tyto oblasti bude cena poštovného a balného sdělena individuálně kupujícímu v souladu s ceníkem dopravních společností, které k dopravě prodávající využívá. Poštovné a balné je splatné spolu s dodáním zboží s kupní cenou zboží, není-li dohodnuto jinak.
 4. Při objednávkách učiněných v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, je zboží odesíláno následující pracovní den dle shora uvedeného.

 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, zejména bude-li odesláno do místa určeného kupujícím a v důsledku nevyzvednutí zboží bude vráceno zpět prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží ve výši 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) a zároveň je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, v ujednaném množství, jakosti a provedení,. Nejsou-li jakost a provedení ujednány plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 2. Přesný postup při reklamaci zboží a jejího vyřízení řeší reklamační řád, který je součástí těchto obchodních podmínek a kupující měl možnost se seznámit i se zněním tohoto reklamačního řádu, neboť je volně dostupný na webových stránkách prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 2. Zpráva je doručena:

 3. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 4. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 5. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 6. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím jsou řešeny před obecnými soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce www.coi.cz

 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty, telefon .